Audyty energetyczne

Witamy Państwa na stronie skierowanej do osób, które szukają wykonawcy świadectwa energetycznego (certyfikatu energetycznego) lub audytu energetycznego na terenie woj. Kujawsko-Pomorskiego. Dostępne informacje na stronie przybliżą Państwu główne cechy świadectwa energetycznego oraz audytu energetycznego a także cel ich wykonywania.


Audyt energetyczny to ekspertyza, która wskazuje na możliwy zakres, parametry ekonomiczne i techniczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Opracowanie to podejmowane jest w celu oceny a w konsekwencji zmniejszenia ilości zużywanej w domu energii. Dokument ten określa rozwiązania optymalne, co do kosztów realizacji oraz oszczędności energii. Stanowi on podstawę do ubiegania się o dofinansowanie działań termomodernizacyjnych. Może być wykonywany w formie kompleksowej lub dotyczyć wyłącznie wybranych zagadnień, jak ogrzewanie, oświetlenie, chłodzenie.

Celem audyty jest podsuniecie pomysłów (rozwiązań) które umożliwią zmniejszenie zużycia energii potrzebnej do przygotowania ciepłej wody użytkowej i ogrzania budynku, a tym samym zmniejszenie koszty związane z jego eksploatacją. Audyt określa również opłacalność każdego z rozwiązań.

Audyt energetyczny to ekspertyza, która zawiera:

 • inwentaryzację techniczno-budowlaną budynku,
 • ocenę stanu technicznego budynku w celu wskazania odpowiednich usprawnień i przedsięwzięć termomodernizacyjnych,
 • wykaz i wybór usprawnień oraz przedsięwzięć termomodernizacyjnych,
 • dokumentację niezbędną do wyboru optymalnego zakresu termomodernizacji, z uwzględnieniem kosztów według sporządzonych kosztorysów,
 • zarys techniczny i szkice pozwalające wybrać optymalny wariant przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.


Komu potrzebny jest audyt?

Audyt energetyczny jest dokumentem potrzebnym: właścicielowi budynku jako podstawa dla podjęcia decyzji o celowości termomodernizacji, bankowi udzielającemu kredytu jako dowód, że przedsięwzięcie jest efektywne ekonomicznie, a więc nie budzące obaw co do spłaty kredytu, Bankowi Gospodarstwa Krajowego jako dowód, że przedsięwzięcie spełnia warunek Ustawy, a więc jako podstawa do przyznania premii termomodernizacyjnej.

Dzięki audytowi energetycznemu przy termomodernizacji, można uzyskać wsparcie w postaci:

 • premii termomodernizacyjnej z Funduszu Termomodernizacji i Remontów Banku Gospodarstwa Krajowego,
 • dotacji Regionalnych Programów Operacyjnych,
 • dotacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, pożyczek i dotacji ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


Kto może dostać finansową pomoc na cele termomodernizacyjne?

System finansowej pomocy na cele termo modernizacyjne budynków obejmuje przedsięwzięcia termo modernizacyjne w następujących budynkach:

 • budynki mieszkalne wielorodzinne i jednorodzinne
 • budynki zbiorowego zamieszkania o charakterze socjalnym
 • budynki użyteczności publicznej wykorzystywane przez jednostki samorządu terytorialnego, stanowiące ich własność
 • lokalne źródła ciepła lub węzły cieplne i lokalne sieci ciepłownicze o mocy do 11,6MW

W ramach audytu energetycznego możemy m. in.:

 • ocieplić przegrody zewnętrzne budynku,
 • wymienić okna i drzwi zewnętrzne,
 • wymienić lub zmodernizować system grzewczy,
 • wymienić lub zmodernizować system przygotowania cieplej wody użytkowej,
 • zmodernizować i usprawnić system wentylacji,
 • wykorzystać energię ze źródeł odnawialnych lub kogeneracji wysokosprawnej.
        


Kiedy możemy ubiegać się o premię termomodernizacyjną?

Inwestor ma możliwość ubiegania się o premię termomodernizacyjną pod warunkiem, że w wyniku termomodernizacji osiągnięte zostanie znaczące zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię. Powinnoono wynosić:

 • 10% - gdy modernizowany jest wyłącznie system grzewczy,
 • 15% - gdy po 1984r. przeprowadzono modernizację systemu grzewczego,
 • 25% - w pozostałych budynkach


Ile wynosi premia termomodernizacyjna?


Premia pochodzi z budżetu państwa i nie może wynosić:
   

 • więcej niż 20 proc. wykorzystanego kredytu,
 • więcej niż 16 proc. kosztów całkowitych przedsięwzięcia,
 • więcej niż przewidywana wartość 2-letnich oszczędności ustalonych na podstawie audytu energetycznego.
      

Audyt energetyczny budynku zawiera wyliczenia wielkości premii termomodernizacyjnej.
Premia jest wypłacana po zakończeniu inwestycji w formie umorzenia kredytu o jej przyznaną wysokość.
Od dnia 19 marca 2009 roku zniesiono wymóg minimalnego wkładu własnego oraz ograniczenia do 10 lat maksymalnego okresu spłaty kredytu.

Świadectwa energetyczne

Świadectwo energetyczne (paszport energetyczny) jest to dokument, który określa wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb związanych z użytkowaniem budynku lub lokalu, czyli energii na potrzeby ogrzewania, przygotowania ciepłej wody, wentylacji i klimatyzacji, a w przypadku budynków użyteczności publicznej również oświetlenia. Dla potrzeb sporządzenia charakterystyki energetycznej budynków przemysłowych i magazynowych nie uwzględnia się ilości energii dostarczanej do tych budynków dla celów technologiczno-produkcyjnych. W świadectwie ocenia się wielkość zapotrzebowania na energię wynikającego z przeznaczenia i standardu budynku oraz jego systemów instalacyjnych, czyli na podstawie jego stałych, obiektywnych cech, a nie na podstawie pomiaru zużycia energii gdyż trudno poddać obiektywnej ocenie sposób użytkowania budynku przez jego użytkowników. W skrócie świadectwo energetyczne (certyfikat energetyczny) zawiera informacje tj.:

 • wskaźnik EP, który stanowi informację o jakości energetycznej czyli o cechach, które wpływają na poziom zużycia energii w budynku czy lokalu.
 • wskaźnik EK, który wyraża zapotrzebowanie na energię, która powinna być dostarczona do budynku.
 • możliwości do realizacji robót budowlanych, które mogą poprawić jakość energetyczną rozpatrywanego obiektu.

Główne zalety świadectwa energetycznego:

 • Świadectwo energetyczne umożliwia właścicielowi przedstawienie wszystkich atutów budynku lub lokalu oferowanego na sprzedaż lub wynajem
 • Świadectwo energetyczne dostarcza informacji o oszczędnościach, jakie można uzyskać po zmianach termoizolacyjnych budynku
 • Certyfikat energetyczny umożliwia dokonywanie uczciwych transakcji sprzedaży, wynajmu lub oddania do użytkowania nieruchomości
 • Certyfikat energetyczny jest zabezpieczeniem dla kupującego jak i najemcy przed ewentualnymi ukrytymi wadami kupowanego czy wynajmowanego budynku lub lokalu

Okres ważności świadectwa charakterystyki energetycznej budynku:

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest ważne 10 lat pod warunkiem nie przeprowadzenia w tym czasie robót budowlanych, w wyniku których zmianie uległaby charakterystyka energetyczna budynku. W przypadku przeprowadzenia robót budowlanych, w wyniku których nastąpiła zmiana charakterystyki energetycznej zachodzi konieczność sporządzenia nowego świadectwa charakterystyki energetycznej budynku.

Cennik sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej:

Poniżej znajduje się cennik dotyczący wykonania świadectwa energetycznego (certyfikatu energetycznego). Ceny podane w nim nie są ostatecznymi cenami i zależą między innymi od wielkości, rodzaju i skomplikowania architektonicznego budynku. Ostateczna wycena jest dostosowywana zawsze indywidualnie.

Mieszkanie w bloku od 200 zł do 350 zł, dom jednorodzinny (o powierzchni do 200 m2) od 200 zł do 500 zł, dom wielorodzinny od 400 zł do 650 zł, Inne budynki cena ustalana indywidualnie.

Każde sporządzony certyfikat energetyczny przeze mnie objęty jest ochroną ubezpieczeniową OC na kwotę 25 000 euro w CONCORDIA Polska TUW przez cały okres swojej ważności.