Audyty energetyczne

Audyty energetyczne

Audyt energetyczny jest ekspertyzą podejmowaną w celu oceny, a co za tym idzie zmniejszenia ilości zużywanej w domu energii. Może być wykonany w formie kompleksowej lub dotyczyć wyłącznie wybranych zagadnień, takich jak oświetlenie, ogrzewanie, chłodzenie itp.
Dokument ten określa rozwiązania optymalne, co do kosztów realizacji oraz oszczędności energii.
Wykonanie audytu pozwala uchronić inwestora przed nietrafioną modernizacją danego elementu budynku, który w rzeczywistości ma niewielki wpływ na jego efektywność energetyczną.
Audyt energetyczny jest także niezbędnym dokumentem w przypadku ubiegania się o dofinansowanie prac modernizacyjnych, tzn. premię termomodernizacyjną.
Audyty obejmują wszystkie elementy, instalacje i urządzenia w budynkach związane z zużyciem energii, dzięki czemu możemy m.in.:
    • ocieplić przegrody zewnętrzne budynku (ściany, dachy, stropodachy),
    • wymienić okna i drzwi zewnętrzne,
    • wymienić lub zmodernizować system grzewczy,
    • wymienić lub zmodernizować system przygotowania cieplej wody użytkowej,
    • zmodernizować i usprawnić system wentylacji,
    • wykorzystać energię ze źródeł odnawialnych lub kogeneracji wysokosprawnej (kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, instalacje do spalania biomasy i inne dostępnie lokalnie odnawialne źródła energii).
Jednym ze źródeł dofinansowania  prac termomodernizacyjnych jest premia termomodernizacyjna udzielana przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach Funduszu Termomodernizacji i Remontów.
Premia termomodernizacyjna przysługuje właścicielom lub zarządcom:
    • budynków mieszkalnych,
    • budynków użyteczności publicznej wykorzystywanych przez jednostki samorządu terytorialnego,
    • lokalnej sieci ciepłowniczej,
    • lokalnego źródła ciepła,
    • budynków zbiorowego zamieszkania.
Z premii termomodernizacyjnej mogą korzystać wszyscy inwestorzy bez względu na status prawny, a więc:
    • osoby prawne, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, spółki prawa handlowego, gminy,
    • osoby fizyczne, również właściciele domów jednorodzinnych, wspólnoty mieszkaniowe.
Premia termomodernizacyjna nie przysługuje jednostkom i zakładom budżetowym.
Audyt energetyczny budynku zawiera wyliczenia wielkości premii termomodernizacyjnej.

Wartość przyznawanej premii termomodernizacyjnej wynosi do 20% wykorzystanego kredytu, nie więcej jednak niż:
    • 16% kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego,
    • dwukrotność przewidywanych rocznych oszczędności kosztów energii, ustalonych na podstawie audytu energetycznego.
W przypadku realizacji prac modernizacyjnych prowadzących do oszczędności energii, można uzyskać wsparcie finansowe również w postaci pożyczek i dotacji:
    • ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
    • ze środków Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
    • z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,
    • z Regionalnych Programów Operacyjnych,
    • z Funduszu Norweskiego.Audyty efektywności energetycznej, tzn. Białe Certyfikaty

Audyt efektywności energetycznej to dokument zawierający analizę zużycia energii oraz określający jaki jest stan techniczny obiektu, urządzenia technicznego i instalacji, zawiera on wykaz przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej tych obiektów, urządzeń i instalacji, a także przedstawia ocenę ich opłacalności ekonomicznej i możliwej do uzyskania oszczędności energii.
Audyt efektywności energetycznej jest niezbędnym dokumentem w procesie pozyskania tzw. „białych certyfikatów”. Są one dobrem zbywalnym podlegającym obrotowi na Towarowej Giełdzie Energii.
Świadectwa Efektywności Energetycznej, zwane białymi certyfikatami, to szansa na otrzymanie dodatkowych środków pieniężnych na planowane przedsięwzięcia mające na celu poprawę efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie. Z tego wsparcia może skorzystać każdy podmiot gospodarczy, o ile spełnia warunki zapisane w ustawie o efektywności energetycznej, przeprowadzi audyt efektywności energetycznej oraz przejdzie pozytywną weryfikację wniosku przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE).
Biały certyfikat stanowi potwierdzenie planowanej do zaoszczędzenia ilości energii finalnej wynikającej z przedsięwzięcia lub przedsięwzięć tego samego rodzaju służących poprawie efektywności energetycznej.
Wymogiem jest by oszczędność energii uzyskana w trakcie realizacji takiego przedsięwzięcia (lub przedsięwzięć tego samego rodzaju) musi być równa bądź większa niż 10 ton oleju ekwiwalentnego średnio w ciągu roku.
Do przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetyczne, za które można ubiegać się o wydanie białych certyfikatów zaliczamy m.in.:
1) izolacja instalacji przemysłowych;
2) przebudowa lub remont budynku
3) modernizacja urządzeń przeznaczonych do użytku domowego,
4) modernizacja lub wymiana oświetlenia,
5) modernizacja lokalnych sieci ciepłowniczych,
6) odzyskiwanie energii, w tym odzyskiwanie energii w procesach przemysłowych;
7) ograniczenie strat związanych z poborem, przesyłaniem lub dystrybucją energii;
8) stosowanie, do ogrzewania lub chłodzenia obiektów, energii wytwarzanej w instalacjach odnawialnego źródła energii, ciepła użytkowego w wysokosprawnej kogeneracji.
Świadectwa efektywności energetycznej są wydawane za przedsięwzięcia mające na celu:
    • zmniejszenie zużycia energii przez odbiorców końcowych,
    • zwiększenie sprawności wytwarzania energii,
    • ograniczenie strat energii elektrycznej, ciepła, gazu ziemnego w procesie przesyłu i dystrybucji.

Szczegółowy zakres i sposób sporządzania audytu efektywności energetycznej określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 sierpnia 2012 roku (Dz.U.2012.962).Audyty energetyczne przedsiębiorstw

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa ma na celu:
    • przeprowadzenie szczegółowych i potwierdzonych obliczeń dotyczących proponowanych przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej;
    • dostarczenie informacji o potencjalnych oszczędnościach energii.
Należy dokonać szczegółowego przeglądu zużycia energii, odpowiadającego za co najmniej 90% całkowitego zużycia energii, związanego z działalnością świadczoną przez dane przedsiębiorstwo. Przegląd ten obejmuje zużycie energii w budynkach, instalacjach, urządzeniach oraz w transporcie. Audyty dotyczą zatem  poszczególnych obszarów:
    • audyt energetyczny procesów technologicznych (procesy główne, pomocnicze, inne zidentyfikowane procesy),
    • audyt energetyczny układów elektroenergetycznych (transformatory, rozdzielnie elektryczne, oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne, inne zidentyfikowane układy),
    • audyt energetyczny budynków,
    • audyt energetyczny źródeł ciepła i sieci ciepłowniczych,
    • audyt energetyczny transportu.
Audyt energetyczny przedsiębiorstwa to ekspertyza obowiązkowa w przypadku dużych przedsiębiorstw, czyli zatrudniających co najmniej 250 osób lub takich, których roczny obrót przekracza 50 mln euro lub roczna suma bilansowa przekracza 43 mln euro.
Nowa ustawa o efektywności energetycznej z dnia 20. maja 2016 roku, nakłada na wszystkie duże przedsiębiorstwa konieczność realizacji audytu energetycznego pod sankcją  5% wartości przychodów firmy osiągniętych w roku poprzedzającym obowiązek.
Audyt energetyczny przedsiębiorstwa jest procedurą pozyskiwania informacji o możliwości zmniejszenia zużycia energii we wszystkich obszarach elektroenergetyki przedsiębiorstwa. Audyt należy zgodnie z ustawą przeprowadzać raz na 4 lata, a pierwszy zrealizować do dnia 30. września 2017 .
W przypadku gdy audyt energetyczny przedsiębiorstwa został przeprowadzony w 2017 roku, zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, kolejny należy przeprowadzić w 2021 roku.
Każdy „nowy” tzw. duży przedsiębiorca - po uzyskaniu stosownych informacji (sprawdzenie kryterium finansowego i zatrudnieniowego za dwa ostatnie lata obrotowe) - jest podmiotem zobowiązanym, i powinien podjąć działania ukierunkowane na przeprowadzenie audytu energetycznego przedsiębiorstwa i przekazać  Prezesowi URE zawiadomienie o przeprowadzonym audycie.
Audyt energetyczny przedsiębiorstwa powinien być przeprowadzany przez podmiot który jest niezależny od audytowanego przedsiębiorcy.
Po zakończeniu audytu energetycznego przedsiębiorstwa wykonany jest raport z przeprowadzonego audytu zawierający informacje o możliwych sposobach zaoszczędzenia energii w firmie, a jego wyniki można wykorzystać do różnego rodzaju analiz oraz kontroli w przedsiębiorstwie.


Program "Czyste Powietrze"

"Czyste Powietrze" to kompleksowy program, ukierunkowany na zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne.
Program koncentruje się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji domów jednorodzinnych, by efektywnie zarządzać energią.
Działania te pomogą chronić środowisko, a ponadto zwiększą domowy budżet dzięki poczynionym oszczędnościom.
Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami domów jednorodzinnych lub osób które posiadają zgodę na rozpoczęcie budowy.
Program Czyste Powietrze przewiduje dofinansowanie m.in. na:
    • wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła spełniających wymagania programu,
    • docieplenie przegród budynku
    • wymianę okien i drzwi
    • montaż lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej
    • instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i ciepłej wody użytkowej)
    • montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.
Warunek podstawowy programu dla budynków istniejących to wymiana starego pieca / kotła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła spełniające wymagania programu Czyste Powietrze. Natomiast dla budynków nowo budowanych to zakup i montaż nowego źródła ciepła spełniającego wymagania programu Czyste Powietrze.

Dofinansowanie w programie Czyste Powietrze zależy od miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy, zasady są podobne jak w przypadku programu 500 Plus.

Kwota miesięcznego dochodu na osobę w zł
Dotacja (procent kosztów kwalifikowanych przewidzianych do wsparcia dotacyjnego)
Pożyczka (uzupełnienie do wartości dotacji)
do 600
do 90%
do 10%
601-800
do 80%
do 20%
801-1000
do 70%
do 30%
1001-1200
do 60%
do 40%
1201-1400
do 50%
do 50%
1401-1600
do 40%
do 60%
powyżej 1600
do 30%
do 70%

Audyt energetyczny stanowi załącznik do wniosku o dofinansowanie robót budowlanych w ramach programu Czyste powietrze.
Opłata za audyt energetyczny do kwoty 1000 zł jest kosztem kwalifikowanym w Programie Czyste Powietrze oraz w przypadku ulgi termomodernizacyjnej.
Audyt energetyczny określa optymalny zakres prac termomodernizacyjnych, a także gwarantuje uzyskanie dofinansowania w Programie Czyste Powietrze na możliwie najwyższym poziomie.
Zawiera on także kosztorys prac termomodernizacyjnych
Audyt energetyczny zapewnia również prawidłowe rozliczenie inwestycji termomodernizacyjnej, bez ryzyka utraty dofinansowania.
Program Czyste Powietrze będzie realizowany w latach 2018-2029, natomiast podpisywanie umów będzie możliwe do końca 2028 roku.


Termowizja

Termowizja (a właściwie termografia) to bezinwazyjna metoda diagnostyczna, polegająca na użyciu elektronicznych narzędzi optycznych (kamer termowizyjnych) do pomiaru promieniowania podczerwonego, które emitowane jest przez każdy obiekt o temperaturze wyższej niż zero absolutne oraz zamianie tego promieniowania na obraz (światło widzialne). Dzięki badaniu termowizyjnemu możemy wykryć i zlokalizować niekorzystne zmiany temperatury, a tym samym zapobiec ich konsekwencjom.

Za pomocą termowizji możemy zdiagnozować:
    • mostki termiczne występujące w budynku
    • przerwy lub wady w wykonaniu izolacji termicznej budynku
    • wady i usterki konstrukcji budynku
    • jakość osadzenia stolarki okiennej i drzwiowej
    • miejsca wycieków z CO, c.w.u. i wodnego ogrzewania podłogowego,
    • miejsca uszkodzeń elektrycznego ogrzewania podłogowego,
    • możliwość występowania zawilgoceń i zagrzybień,
    • uszkodzenia rur pod boazerią lub płytkami
    • stan kolektorów słonecznych
    • możemy ponadto odwzorować przebieg sieci CO, CWU, ogrzewania podłogowego, kanałów wentylacyjnych.
Do zalet badań termowizyjnych można zaliczyć:
    • Metoda badań jest nieniszcząca, bezkontaktowa i nieinwazyjna
    • Pomiary odbywają się w czasie rzeczywistym
    • Duża dokładność i szybkość pomiaru temperatury badanej powierzchni
    • Pomiary można prowadzić z odległości od kilka do kilkudziesięciu metrów od badanego obiektu
    • Wykrywanie nieciągłości izolacji cieplnej w przegrodach budowlanych
    • Szeroki zakres mierzonej temperatury
    • Pomiar temperatury odbywa się na relatywnie dużej powierzchni

Dokumentacja termograficzna

Do wykonanych badań termowizyjnych wykonujemy szczegółową dokumentację w postaci raportów. Raport dostarczany jest w formie papierowej (możliwa dowolna ilość kopii) i/lub elektronicznej.

Raport termografii zawiera opis miejsca oraz warunków pomiarowych, listę badanych obiektów wraz z opisem wyników badań. Obiekty, które w czasie badań wykazują anomalie omawiane są szczegółowo w formie odrębnych protokołów zawierających opis oraz lokalizację obiektu, dwa zdjęcia:
    • obraz podczerwieni przedstawiający rozkład temperatur badanego obiektu oraz jego otoczenia
    • obraz światła widzialnego przedstawiający badany obiekt w postaci takiej w jakiej widzi ją człowiek

Taka forma przedstawiania wyników pomiaru pozwala w łatwy sposób zlokalizować uszkodzony element obiektu ekipie usuwającej usterkę. Protokół zawierać może również histogram (wykres rozkładu temperatur obrazka) oraz znaczniki (szczegółowy opis zaznaczonych na obrazie podczerwieni obszarów).

W pomiarach wykorzystujemy kamerę termowizyjną światowego lidera produkcji tego typu urządzeń – firmy FLIR SYSTEMS.


Świadectwa energetyczne

Świadectwo energetyczne (paszport energetyczny) jest to dokument, który określa wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb związanych z użytkowaniem budynku lub lokalu, czyli energii na potrzeby ogrzewania, przygotowania ciepłej wody, wentylacji i klimatyzacji, a w przypadku budynków użyteczności publicznej również oświetlenia. Dla potrzeb sporządzenia charakterystyki energetycznej budynków przemysłowych i magazynowych nie uwzględnia się ilości energii dostarczanej do tych budynków dla celów technologiczno-produkcyjnych. W świadectwie ocenia się wielkość zapotrzebowania na energię wynikającego z przeznaczenia i standardu budynku oraz jego systemów instalacyjnych, czyli na podstawie jego stałych, obiektywnych cech, a nie na podstawie pomiaru zużycia energii gdyż trudno poddać obiektywnej ocenie sposób użytkowania budynku przez jego użytkowników. W skrócie świadectwo energetyczne (certyfikat energetyczny) zawiera informacje tj.:
    • wskaźnik EP, który stanowi informację o jakości energetycznej czyli o cechach, które wpływają na poziom zużycia energii w budynku czy lokalu.
    • wskaźnik EK, który wyraża zapotrzebowanie na energię, która powinna być dostarczona do budynku.
    • możliwości do realizacji robót budowlanych, które mogą poprawić jakość energetyczną rozpatrywanego obiektu.
Główne zalety świadectwa energetycznego:
    • Świadectwo energetyczne umożliwia właścicielowi przedstawienie wszystkich atutów budynku lub lokalu oferowanego na sprzedaż lub wynajem
    • Świadectwo energetyczne dostarcza informacji o oszczędnościach, jakie można uzyskać po zmianach termoizolacyjnych budynku
    • Certyfikat energetyczny umożliwia dokonywanie uczciwych transakcji sprzedaży, wynajmu lub oddania do użytkowania nieruchomości
    • Certyfikat energetyczny jest zabezpieczeniem dla kupującego jak i najemcy przed ewentualnymi ukrytymi wadami kupowanego czy wynajmowanego budynku lub lokalu
Okres ważności świadectwa charakterystyki energetycznej budynku:

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest ważne 10 lat pod warunkiem nie przeprowadzenia w tym czasie robót budowlanych, w wyniku których zmianie uległaby charakterystyka energetyczna budynku. W przypadku przeprowadzenia robót budowlanych, w wyniku których nastąpiła zmiana charakterystyki energetycznej zachodzi konieczność sporządzenia nowego świadectwa charakterystyki energetycznej budynku.

Dla obiektów użyteczności publicznej o powierzchni przekraczającej 1000 m2, paszport energetyczny powinien być wywieszony w widocznym miejscu.
Z obowiązku posiadania świadectw charakterystyki energetycznej zwolnione są budynki:
    • podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
    • używanych jako miejsca kultu i do działalności religijnej,
    • przeznaczonych do użytkowania w czasie nie dłuższym niż 2 lata,
    • niemieszkalnych służących gospodarce rolnej,
    • przemysłowych i gospodarczych o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50 kWh/m2/rok,
    • mieszkalnych przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku,
    • wolnostojących o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2.